top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Bedrijfsnaam: BaLaPc
Adres: Heerdstraat 17, 6112 AA Sint Joost
Telefoon: +31615154843
Ingeschreven in de K.V.K.. te Roermond onder nr. 60543833.
Gebruiker: BaLaPc; de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.
De website www.balapc.nl wordt geëxploiteerd en is eigendom van BaLaPc
Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden dan ook voor www.balapc.nl

 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BaLaPc en op alle met BaLaPc aangegane overeenkomsten voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien de contract partij en/of derden naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden niet van toepassing.
Indien een of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BaLaPc en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, buiten andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, offertes en promotiemateriaal, alsmede andere door BaLaPc verstrekte gegevens binden BaLaPc niet.
Een samengestelde prijsopgave verplicht BaLaPc niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Wanneer er prijsopgave aan BaLaPc wordt gevraagd en deze door hem wordt verstrekt en de prijsopgave betrekking heeft op het uitvoeren van verschillende en meerdere werkzaamheden, is BaLaPc niet gehouden aan de door hem verstrekte prijzen, wanneer de opdrachtgever voor verschillende in de prijsopgave genoemde werkzaamheden geen opdracht verstrekt en het totaal door BaLaPc uit te voeren werk dus minder is dan waarvan BaLaPc bij het verstrekken en het calculeren van de prijsopgave was uitgegaan. In een dergelijk geval kan en mag de opdrachtgever geen enkel recht meer ontlenen aan de in prijsopgave genoemde prijzen, deze vervallen en BaLaPc heeft het recht een nota te zenden waarbij de normaal door hem gehanteerde prijzen voor de uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever zullen worden gefactureerd.
Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Een opdracht wordt eerst dan door BaLaPc geacht te zijn aanvaard, wanneer hij de aanvaarding van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

Artikel 4 Overeenkomst, levering en vervoersrisico

De overeenkomst van koop en verkoop van diensten, wordt eerst bindend voor BaLaPc door zijn schriftelijke bevestiging.

De overeenkomst komt tot stand zodra de aangeboden offerte ondertekend is geretourneerd. Hieronder valt tevens het digitaal bevestigen van bovengenoemde door middel van welke vorm dan ook.
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, en afbeeldingen e.d. door BaLaPc bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hen niet bindend en worden ter goede trouw gegeven.
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat hij deze besteld bij BaLaPc of als BaLaPc deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BaLaPc gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de opdrachtgever.
Indien de zaken worden bezorgd is BaLaPc gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
Indien BaLaPc gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan BaLaPc ter beschikking heeft gesteld.
Indien BaLaPc een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever BaLaPc schriftelijk in gebreke te stellen.
BaLaPc is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. BaLaPc is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Alle producten worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Voor het eventueel tenietgaan van de producten, buiten de aantoonbare schuld van BaLaPc, kan de opdrachtgever BaLaPc niet aansprakelijk stellen.
Alle schades plaatsvindende op het grondgebied van de opdrachtgever, komen, voor zover zij niet door de verzekering van BaLaPc worden gedekt, voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever heeft de verplichting ervoor zorg te dragen dat BaLaPc bij het uitvoeren van de aan hem opgedragen werkzaamheden op de terreinen van de opdrachtgever, niet wordt gehinderd door onbegaan baarheid van deze terreinen, bovendien dienen de wegen en paden vrij te zijn van obstakels, versperringen of anderszins denkbare hindernissen. Tevens dient het werkterrein goed bereikbaar te zijn.
De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende bereikbaarheid van alle plaatsen waar BaLaPc werkzaamheden moet verrichten. Alle eventuele schades door onbereikbaarheid komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 Onderzoek, reclames

Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 2 dagen (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Eventuele zichtbare tekorten behoren 3 dagen na levering schriftelijk aan BaLaPc te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen 3 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering schriftelijk aan BaLaPc te worden gemeld.
Na het verstrijken van de respectievelijk in 5.1 en 5.2 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door BaLaPc aangenomen.

Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van BaLaPc. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door BaLaPc nader op te geven adres.
Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Een opdrachtgever die de deugdelijkheid van het uitgevoerde werk niet binnen acht dagen na factuurdatum heeft onderzocht, wordt geacht met de kwaliteit van het uitgevoerde werk akkoord te zijn gegaan.
BaLaPc heeft het recht voor “ondeugdelijk” uitgevoerd werk, goed werk in de plaats te leveren.
Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijzen, wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.
Alle voorgaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op door BaLaPc in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerde reparaties.
Bij tijdig ingediende en terechte reclames is BaLaPc alleen aansprakelijk voor deze reclames en redelijkerwijs nimmer voor eventueel uit deze reclame voortvloeiende gevolgschaden, lichamelijk letsel e.d.

 

Artikel 6 Vergoedingen, prijs en kosten

Indien BaLaPc met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is BaLaPc niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

a) BaLaPc mag prijsstijgingen doorberekenen, indien BaLaPc kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, sociale werkgeverslasten of andere arbeidsvoorwaarden, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal, etc.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BaLaPc zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal BaLaPc de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal BaLaPc daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, mondeling of schriftelijk door of namens opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen hogere en meer kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke echter vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot facturering van een lager bedrag dan is overeengekomen.
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BaLaPc ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon aan BaLaPc doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 Betaling

Betaling dient te geschieden à contant of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BaLaPc aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de 1.wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig bedrag.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van BaLaPc onmiddellijk opeisbaar.
BaLaPc heeft het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, om voor de aanvang van de werkzaamheden voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Is de opdrachtgever niet bereid of in staat deze zekerheid te verstrekken, dan heeft BaLaPc het recht de verstrekte opdracht als niet verstrekt te beschouwen, dan wel, wanneer hij reeds met de uitvoering der werkzaamheden is begonnen, deze terstond te staken.
Maakt BaLaPc gebruik van run recht om derden (advocaat, deurwaarder of incassobureau) met de invordering van bet verschuldigde bedrag te belasten, dan zijn alle hieraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijk als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, zulks met een minimum van €500,00. De omzetbelasting welke verschuldigd is over de incassokosten zijn voor rekening van BaLaPc.
Alle geleverde goederen, producten, machines, onderdelen e.d. blijven eigendom van BaLaPc tot het moment waarop de opdrachtgever voor betaling van de hoofdsom plus rente en kosten heeft zorg gedragen.
Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt ter plaatse waar BaLaPc is gevestigd, alle betalingen door opdrachtgever dienen aldaar te geschieden.

BaLaPc heeft het recht bij uitgebreide en complexe werkzaamheden, wanneer het totaal van de gehele opdracht een bedrag beloopt van meer dan €750,00, tussentijds nota’s te zenden, welke nota’s alsdan dienen te zijn gebaseerd op het tot dat moment uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Opdrachtgever heeft derhalve niet het recht de betaling op te schorten tot dat de gehele opdracht door BaLaPc is uitgevoerd.
Indien betaling door middel van een accreditief wordt overeengekomen, zal het accreditief de gehele contractprijs dekken en zal door koper worden geopend bij een toonaangevende bank binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Eventueel door BaLaPc gewenste confirmatie dient te geschieden door een Nederlandse bank. Het accreditief zal onderworpen zijn aan de meest recente uitvoering van “Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, ICC publicatie”.

 

Artikel 9 Garantie

BaLaPc garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de onder 1. genoemde garantie, zal BaLaPc de zaak binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van BaLaPc, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan BaLaPc te retourneren en de eigendom aan BaLaPc te verschaffen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BaLaPc, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. BaLaPc heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren, dan wel slechts een gedeelte van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover BaLaPc vermoedt of kan waarnemen dat:
De zaak zich niet bevindt in de originele verpakking;
De zaak is geopend en/of gebruikt;
De zaak is beschadigd.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Indien door BaLaPc geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van BaLaPc jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. BaLaPc is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet tijdig of het niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van BaLaPc. BaLaPc is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade. daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, en/of verlies van data en/of gegevens van de wederpartij .

 

Artikel 11 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden ondergebracht.

 

Artikel 12 Overmacht

BaLaPc is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor BaLaPc niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
BaLaPc heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BaLaPc haar verbintenis had moeten nakomen. BaLaPc kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is BaLaPc gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel opdrachtgever ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BaLaPc gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen separaat te factureren. opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 Eigendommen van opdrachtgever

Omtrent bewaring en gebruik, verwerking en bewerking van zaken of goederen, die door of vanwege de opdrachtgever aan BaLaPc zijn toevertrouwd, moet BaLaPc dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico van de deze bij BaLaPc opgeslagen goederen. Indien hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 14 Retentierecht

Wanneer BaLaPc goederen of producten van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden totdat de opdrachtgever het aan BaLaPc toekomende heeft voldaan, dit ongeacht of het nog niet betaalde deel betrekking heeft op werkzaamheden verricht aan de in het bezit van BaLaPc zijnde goederen of producten, of dat deze kosten betrekking hebben op werkzaamheden die BaLaPc ten gunste van de opdrachtgever voorheen en ter zake van andere zaken heeft verricht.

 

Artikel 15 Annuleringen door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht annuleert, is hij gehouden aan BaLaPc te voldoen, alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten, deze opdracht betreffende. Bovendien dient er door de opdrachtgever te worden vergoed de winstderving die BaLaPc lijdt en welke is bepaald op 20% van het bedrag wat de totale opdracht zou belopen.

 

Artikel 16 Afwijkingen

Materialen
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, enz., van materialen die door BaLaPc aan de opdrachtgever worden geleverd, of welke worden ge- of verbruikt bij het uitvoeren van werkzaamheden voor de opdrachtgever, geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of iets buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de gehele partij worden genomen. Op enkele exemplaren kan derhalve niet de gehele leverantie worden afgekeurd.
Andere grondstoffen
Ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld kleine modelveranderingen) van of aan de door BaLaPc geleverde artikelen geven evenmin reden tot afkeuring.

 

Artikel 17 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BaLaPc gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BaLaPc zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning , dan is BaLaPc niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18 Wijziging van vindplaats van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel te Roermond op 26-4-2014 onder nummer 56834446.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitende Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20 Bevoegde rechter

Geschillen over deze overeenkomsten waaronder begrepen de niet-nakoming worden uitsluitend berecht door de Rechtbank Roermond.

 

Artikel 21 Niet-nakoming

Indien geen betaling volgt conform artikel 5 zal gerechtelijke incasso plaatsvinden. Alle hierop betrekking kosten komen voor rekening van koper, waaronder begrepen, kosten van een deurwaarder, honorarium advocaat, proces- en executiekosten, kosten dagvaarding in griffierechten.

bottom of page